Tytuł projektu : Dotacja na kapitał obrotowy dla DROMICO Sp. Z o.o Sp. K.


Cel projektu : Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa


Numer umowy : POIR.03.04.00-30-0168/20


Wartość projektu : 73 659,77 zł


Wkład Funduszy Europejskich : 73 659,77 zł


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :


Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pn.

"Rozbudowa zakładu rozbioru i konfekcji mięsa drobiowego, co wpłynie na wzrost wartości dodanej
oraz poprawę konkurencyjności. Dodatkowo poprzez realizację inwestycji zostanie wprowadzone
przeciwdziałanie zmianom klimatu"

mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

4.2 "WSPARCIE INWESTYCJI W PRZETWARZANBIE PRODUKTÓW ROLNYCH , OBRÓT NIMI LUB ICH ROZWÓJ"